Om oss

FÖRETAGET
Contekton Arkitekter Fyrstad har varit verksamma sedan mitten av 1970-talet. Contekton Arkitekter är ett privatägt arkitektföretag som har 34 medarbetare; husarkitekter, inredningsarkitekt, byggnads-ingenjörer, byggnadsbeskrivare, byggnadsantikvarie och administratör.

AFFÄRSIDÉ
Contekton Arkitekter vill erbjuda kvalificerade tjänster inom alla typer av arkitektuppdrag. Våra uppdrag vill vi utföra så att de tillfredsställer såväl våra uppdragsgivares som vårt samhälles alla behov, krav och förväntningar. Vi vill utföra allt arbete rätt från början, med rätt kvalitet och med rätt förutsättningar så att varje projekt blir en referens.

GOD FORM • GOD FUNKTION • GOD EKONOMI

ARKITEKTUR
Vi vill betona en helhetssyn där arkitektens alla discipliner; landskap, hus och inredning, tidigt samverkar för ett slutresultat med bestående värde. Vi vill att den arkitektoniska utformningen skall berika den miljö projektet är en del av samt tillvarata byggnadskulturella och humanistiska värden.

KOMPETENS-OMRÅDEN
Contekton Arkitekter verkar inom
• utredningar i nära samarbete med byggherren
• husbyggnads- och inredningsprojektering
• byggnadsbeskrivningar
• projekteringsledning
• samordning av projekteringsarbetet
• byggnadsvård och varsamhetsplaner
• detaljplaneutredningar

STRATEGIER
Vi vill prioritera projektens tidiga skeden med program och målformulering för att kunna väga samman funktion, teknik, estetik, ekonomi och miljöaspekter till en helhet. Vi vill verka för organisationsformer och arbetsmetoder som säkerställer kvalitet och som entusiasmerar så att parterna i projektet gemensamt strävar efter att ge beställaren rätt kvalitet och lönsamhet.

ENGAGEMANG OCH GOD ARKITEKTUR
Medarbetarna är ett kunskapsföretags enda reella tillgång. Vi är företagets varumärke och tillsammans skapar vi företagets framgång. Vi vill ta tillvara och utveckla varje medarbetares kompetens genom olika former av stimulans, bra arbetsmiljö och kvalificerad vidareutbildning. Vi vill att det skall vara varje med arbetares självklara önskan att ta ansvar för sina egna arbetsuppgifter.

UTBILDNING OCH UTVECKLING
Företaget skall arbeta för att varje medarbetare ges möjlighet att inom sitt område utveckla både sina yrkeskunskaper och personliga egenskaper så att var och en mer självständigt kan genomföra sina arbetsuppgifter. Alla medarbetare ges möjlighet till målinriktad vidareutbildning. Det skall vara roligt att arbeta!

KVALITETSARBETE
Contekton Arkitekter arbetar med kvalitetsfrågor enligt SS-ISO 9001. Kvalitetsarbetet omfattar allt från kontorets interna arbete och rutiner till checklistor och beställarkontakter. Allt under kontinuerlig utveckling. För varje projekt upprättas objektsanpassade kvalitetsplaner och kontrollplaner med checklistor för att ge beställaren rätt kvalitet.

MILJÖPOLICY
Contekton Arkitekter skall i all sin verksamhet arbeta för
• val av system som samverkar med naturens kretslopp
• hushållning med råvaror, energi och andra resurser
• minimera användning av skadliga kemiska ämnen
• återanvändning och återvinning av produkter och material
• anpassning till platsens förutsättningar
• åstadkomma ett sunt inomhusklimat och en bra arbetsmiljö

Contekton Arkitekter skall uppfylla eller överträffa samhället lagar och krav eller andra miljökrav vi berörs av.

CAD/IT
Kontoret har arbetat med cadprojektering sedan 1986. Programvaran vi använder är Autocad, Revit, Adobe CS, SketchUp, Maxwell Render, V-Ray, Word, Excel.

LEDNINGSGRUPP
Peter Bergmann
Anders Patriksson